83-7160-184-0.jpg
MARKETING NASION
Roman Hołubowicz
ISBN 83-7160-184-0,  
Wyd. 1,
1999,
pages: 108,

Topic: Horticulture and Landscape Architecture
Price: 1.50 PLN

Przemysł nasienny na świecie zmienia się dynamicznie. Również w Polsce jesteśmy świadkami radykalnych prze­mian. Na rynku księgarskim nie było dotąd żadnej pozycji książkowej z tej dziedziny. Skrypt jest próbą wypełnienia tej luki. Poszczególne rozdziały obejmują: wiadomości ogólne, charakterystykę polskiego rynku nasiennego, potrzeby ryn­kowe i ich badanie, zaopatrzenie rynku w nasiona, politykę cenową, dystrybucję, promocję, rozmowy handlowe oraz negocjacje, omówienie przewidywanych trendów rozwojo­wych i zmian w polskim nasiennictwie po przystąpieniu Pol­ski do Unii Europejskiej. Tekst jest bogato ilustrowany zdję­ciami z firm nasiennych z całego świata oraz zawiera słowni­czek pojęć i wyrazów angielskich przydatnych w marketingu nasion.

Our journals

Nauka Przyroda Technologie
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Acta Scientiarum Polonorum
 
Roczniki AR - Seria Ekonomia
 
Roczniki AR - Seria Botanika - Steciana
 
Folia Forestalia polonica
 
Wieci Akademickie