978-83-7160-500-0.jpg
EKOLOGICZNE UWARUNKOWANIA ZASIĘGÓW DRZEW I KRZEWÓW NA ALUWIALNYCH OBSZARACH DOLINY ODRY
Władysław Danielewicz
ISBN 978-83-7160-500-0  
Wyd. 1
2008
s. 268
monografie
Dział: Leśnictwo
Cena: 52.00 zł

Nakład wyczerpany

Obiektem badań w tej pracy jest dolina dużej rzeki o doniosłym znaczeniu dla zachowania unikatowych walorów środowiska przyrodniczego, nie tylko w skali Polski, lecz także całej Europy. Głównym celem opracowania jest naświetlenie problematyki występowania drzew i krzewów w warunkach obecnego zróżnicowania środowisk przyrodniczych doliny Odry oraz określenie najważniejszych właściwości chronologicznych gatunków w różnym stopniu powiązanych swym pierwotnym rozsiedleniem z ekosystemami nadrzecznymi. Przy podejmowaniu badań oczekiwano odpowiedzi na pytanie, w jakim zakresie rozmieszczenie drzew i krzewów odzwierciedla specyficzną różnorodność siedlisk aluwialnych, a jaki wpływ na to rozmieszczenie wywarło zagospodarowanie doliny, zwłaszcza jej wykorzystywanie dla celów rolnictwa i leśnictwa. Na podstawie analizy wyników kilkunastoletnich prac terenowych scharakteryzowano strukturę nadodrzańskiej dendroflory oraz omówiono zagadnienie ekologicznych uwarunkowań współczesnych roślin drzewiastych.